PolyVerif: Test and Validation Framework for Autobomous Vehicles
Dr. Rahul Razdan and Mahesh Menase (Florida PolyTechnic University)